30. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

25.06.2013 16:50

ERZİNCAN İLİNDE POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİNE 30. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

 

İlimiz İliç Aile Sağlığı Merkezi 02 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Tercan Aile Sağlığı Merkezi 03 Nolu Aile Hekimliği Biriminde görev yapan aile hekimlerinin sözleşmesinin fesh edilmesi nedeniyle 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda; 01/07/2013 tarihinde saat 10:00’da Atama ve Nakil Komisyonu huzurunda Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

 

Başvurular, 24/06/2013 tarihinde başlayacak ve 28/06/2013 tarihi mesai bitimine kadar 5 (Beş) İş günü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine şahsen yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi için başvuruda bulunan hekimler 01/07/2013 tarihinde yerleştirme işlemi sonuçlanıncaya kadar izinli sayılacaklardır.

Başvurular sonucunda oluşan yerleştirmeye esas liste Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır.

 

* Kadrosu veya pozisyonu Erzincan ilinde olan aile hekimliği uzmanlarından istenecek belgeler:

· Başvuru dilekçesi

· Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Ocak 2013’e ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır )

  *  İlimizde halen Aile Hekimi olarak görev yapan hekimlerden istenecek belgeler:

· Başvuru Dilekçesi

· Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Ocak 2013’e ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır )

* Yedek Listede isimleri yer alan hekimlerden istenecek belgeler:

· Başvuru Dilekçesi

*  Kadrosu veya pozisyonu ilimizde olan tabip/uzman tabiplerden istenecek belgeler:

· Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Ocak 2013’e ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır )

· Varsa Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının Onaylı Örneği

· Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi 

 

Yerleştirme İşlemleri “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır. 

1-İl genelinde aile hekimliği pozisyonlarının boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda, en geç bir ay içinde, sözleşmeyle çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri:

Bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar.

 

ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

2-Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

3-Aile hekimliği uzmanlarının grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak 1.fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) – altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süre ile boş pozisyonu ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlarla birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. 

 (5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yıllık izinde geçirilen günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler fiili çalışmadan sayılmaz.  

(6) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından birinci fıkra çerçevesinde iki yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle, diğer illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılır. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih sırasına bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilir. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a)İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.

b)Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.

(7) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabipleri başvurusu alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dahil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin öncelik ve yerleştirilmeleri birinci fıkranın (b) ve (d) bendine göre yapılır.

(8) Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

01/07/2013 tarihinde yapılan yerleştirme işlemi sonucunda hekimler tercih ettikleri bölgeler için 01/07/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve aynı tarihte göreve başlayacaklardır.

 

Aile hekimliği ek yerleştirmesine başvuran hekimlerin belirtilen tarih ve saatte toplantının yapılacağı yerde bulunmaları zorunludur. Başvuru sahibinin toplantıya katılamama durumunda yerine katılacak kişinin açıkça belirtildiği vekalet yazısının toplantı saatinden önce Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi Atama-Özlük Birimine ibraz edilmesi halinde vekil toplantıya katılabilecektir.

 

BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİ

 

ASM ADI

AH BÖLGESİ

NÜFUS

İliç Aile Sağlığı Merkezi 02 Nolu Aile Hekimliği Birimi

24.03.002 Nolu AH Bölgesi

2313

Tercan Aile Sağlığı Merkezi 03 Nolu Aile Hekimliği Birimi

24.08.003 Nolu AH Bölgesi

2652